Integritetsmeddelande för kunder

Sonova Consumer Hearing GmbH – Integritetsmeddelande för kunder

A. ALLMÄN INFORMATION

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Sonova Consumer Hearing GmbH (nedan kallat ”Sonova”), som agerar som personuppgiftsansvarig, behandlar sina kunders personuppgifter.

Sonova omfattas av bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), den tyska telemedialagen (TMG) och den tyska lagen om dataskydd för telekommunikation och telemedia (TTDSG) och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att förordningarna om dataskydd följs.

B. INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Företaget kan behandla följande personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter: efternamn, förnamn, nationalitet och födelsedatum
 • Kontaktuppgifter: postadress, privat telefonnummer, privat e-postadress
 • Personnummer och försäkringsbolag
 • Finansiella uppgifter: betalningsmedel, finansinstitut, IBAN
 • Uppgifter om den tillhandahållna tjänsten
 • Uppgifter om feedbacken kunden ger om våra produkter och tjänster: kommentarer och meddelanden

C. SYFTEN MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Följande rättsliga grunder utgör grunden som företaget åberopar för att utföra behandlingen av personuppgifter. Andra rättsliga grunder kan användas beroende på var den registrerade är bosatt och relevant tillämplig lag.

C.1 SAMTYCKESBASERAD BEHANDLING

Viss behandling av personuppgifter kan baseras på frivilligt samtycke från registrerade. Personuppgiftsbehandling i detta syfte kan omfatta:

Profilering för att skicka uppdateringar som utformats och skräddarsytts av oss baserat på din upplevelse, dina intressen och preferenser.

C.2 AVTALSBASERAD BEHANDLING

Behandlingen av personuppgifter som bolaget utför kan också baseras på genomförande av ett avtal. Personuppgiftsbehandling i detta syfte kan omfatta:

 • För att ge råd och interagera med dig när du kontaktar oss
 • Uppfylla av våra avtalsskyldigheter gentemot registrerade
 • Tillhandahållande av kundservice efter att en kund köpt en produkt
 • Skadereglering

C.3 BEHANDLING BASERAD PÅ BERÄTTIGAT INTRESSE

Företaget kan också behandla personuppgifter baserat på dess berättigade intresse, i synnerhet för att förbättra våra produkter och tjänster, kundupplevelse och interna processer. Personuppgiftsbehandling i detta syfte kan omfatta:

 • Marknadsföringsändamål såsom att skicka nyhetsbrev och information om produkter och tjänster, reklamerbjudanden som erbjuds av företaget
 • Genomföra statistisk-/användningsanalys
 • Utföra interna administrativa funktioner
 • Förhindra bedräglig aktivitet och förbättra säkerheten
 • Utvärdera relevansen av våra produkter och tjänster

C.4 BEHANDLING BASERAD PÅ ANDRA GRUNDER

Företaget kan också behandla personuppgifter för att svara på rättsliga krav. Behandling baserad på rättsliga krav beror på tillämplig lag.

D. BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Detta innebär att personuppgifter kommer att raderas så snart syftet med behandlingen av personuppgifter har uppnåtts. Företaget kan dock behålla personuppgifter längre om det är nödvändigt för att följa tillämplig lag, eller om det är nödvändigt för att skydda eller utöva våra rättigheter, i den omfattning det är tillåtet enligt tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning.

Vid slutet av lagringsperioden kan företaget också behöva arkivera personuppgifter, för att följa tillämplig lag, under en begränsad tid och med begränsad åtkomst.

Dessa bevaringsperioder kan variera beroende på landet där de registrerade bor och i enlighet med tillämplig lag.

E. UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Företaget kan komma att dela personuppgifter, med förbehåll för ditt samtycke eller annan relevant rättslig grund, med följande tredje parter:

 • Andra företag i vår koncern såsom dotterbolag och närstående bolag
 • Pålitliga affärspartners som tillhandahåller tjänster för vår räkning, till exempel för teknisk support, för marknadsföringsändamål eller för andra typer av tjänsteleveranser
 • Statliga myndigheter och offentliga myndigheter, i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som har efterfrågats eller auktoriserats, för att skydda kunders, entreprenörers och partners rättigheter, eller våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, för att upprätthålla säkerheten för vår tjänster eller om vi är skyldiga att göra det på grund av tillämplig lag, domstol eller andra statliga föreskrifter, eller om sådant utlämnande på annat sätt är nödvändigt för att hjälpa någon rättslig eller kriminell utredning eller rättsligt förfarande

Beroende på tillämplig lag implementerar vi avtal med vissa tredje parter för att säkerställa att personuppgifter behandlas baserat på våra instruktioner och i enlighet med denna policy och alla andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

F. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Observera att vissa av de ovan nämnda tredje parterna vara baserade utomlands. Därför kan dina personuppgifter överföras till länder som inte tillhandahåller samma skyddsnivå för personuppgifter som ditt eget land. I sådana fall kommer vi att implementera lämpliga åtgärder inklusive lämpliga organisatoriska, tekniska och juridiska skyddsåtgärder för att styra den relevanta överföringen och för att säkerställa att den nödvändiga skyddsnivån fastställs enligt tillämplig lag.

G. INTEGRITETSRÄTTIGHETER RELATERADE TILL PERSONUPPGIFTER

Enligt tillämplig lag kan du ha rätt att begära åtkomst, rättelse, radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen. Dessutom kan du när som helst invända mot behandlingen, begära dataportabilitet och återkalla ditt samtycke.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på datenschutz@sennheiser.com.

Observera att utövandet av sådana rättigheter är föremål för begränsningarna enligt tillämplig lag.

Om du dessutom anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag kan du också lämna in ett klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten eller den behöriga tillsynsmyndigheten. Kontaktuppgifterna är:

The State Commissioner for Data Protection Lower Saxony
Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover
Telefon + 49 (0) 511 120 4500
E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

H. ÄNDRINGAR

Eftersom Sonovas webbplats kan genomgå förändringar kan det bli nödvändigt att uppdatera integritetspolicyn i enskilda fall. Sonova förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Den aktuella versionen av integritetspolicyn och informationen finns på Sonova Consumer Hearing GmbH:s webbplats på https://www.sennheiser-hearing.com/privacy.

I. HUR DU KONTAKAR OSS

Om du har några frågor om dataskydd och denna integritetspolicy kan du också kontakta oss på:

Sonovas dataskyddsombud:

Sonova AG
Laubisruetistrasse 2, CH-8712 Stäfa, Schweiz
E-postadress: privacy@sonova.com